Vận động trên trên dưới dưới – Long Thành Thành

Tên gốc:  Thượng thượng hạ hạ đích vận động

上上下下的运动 by 龙城城

( 小短篇. 小白文 )

一睁眼, 发现自己变成了电梯.

观察电梯里的人上上下下来来往往, 一不小心单恋上一个人. Tiếp tục đọc